• Egzekucja świadczeń pieniężnych
 • Egzekucja świadczeń niepieniężnych
 • Zabezpieczenie roszczeń
 • Sporządzanie protokołu stanu faktycznego
 • Sporządzanie spisu inwentarza
 • Doręczenie pozwu i innej korespondencji
 • Inne czynności określone stosownymi przepisami kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o komornikach sądowych oraz czynności wynikające z pozostałych ustaw w szczególności:
  • sprawowanie urzędowego nadzoru nad licytacjami publicznymi,
  • wykonywanie postanowień Sądu o zabezpieczeniu spadku,
  • sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego.
Zadzwoń do nas