Kim jest komornik?

Komornik to funkcjonariusz publiczny, zajmujący się m.in. egzekucją świadczeń pieniężnych jak i niepieniężnych w drodze przymusu egzekucyjnego, działający na podstawie wykonalnych orzeczeń sądowych. Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. Konstytucji, co oznacza m.in, iż komornik sądowy jest gwarantem wykonalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.

Komornik Aleksandra Bork działa przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie – wykaz kancelarii komorniczych znajdziecie Państwo na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Olsztynie. Komornik wykonuje swoje czynności w sposób przewidziany przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych, pod nadzorem prezesa właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Komornik sądowy – zakres działań:

 • to funkcjonariusz publiczny przy sądzie rejonowym,
 • zajmuje się wykonywaniem czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych, ale wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów,
 • wszczyna egzekucję po uzyskaniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego opatrzonego w klauzulę wykonalności np.: orzeczenia sądu, aktu notarialnego
 • może prowadzić egzekucję m.in. z dochodu dłużnika (wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty), rachunku bankowego, ruchomości (samochodu, sprzętu RTV, AGD) i nieruchomości (dom, mieszkanie),
 • ma prawo przymusowego otwarcia drzwi mieszkania lub firmy, przeszukania pomieszczeń,
 • ma także prawo zasięgać informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji od m.in. : organów administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu.

Czym specyfikuje się dobry i skuteczny komornik?

 • aktywnym działaniem mającym na celu uzyskanie spełnienia świadczenia – np. odzyskaniem pieniędzy wierzyciela,
 • skuteczna jest egzekucja w której komornik dokonuje czynności terenowych w miejscu zamieszkania/pobytu dłużnika i aktywnie poszukuje informacji o majątku dłużnika, w celu dokonania czynności egzekucyjnych – tj. w szczególności zajęć, potrąceń, licytacji i sprzedaży,
 • działa szybko i niezwłocznie po wniesieniu wniosku o wszczęcie egzekucji – komornik sądowy zajmuje rachunki bankowe dłużnika i pozyskuje informację o dłużniku z ZUS, KRUS czy Urzędu Skarbowego,
 • ustala dokonuje zajęć rzeczy ruchomych jak i nieruchomości należących do dłużnika i przeprowadza z nich egzekucję poprzez licytację i sprzedaż,
 • ustala i dokonuje zajęć wynagrodzenia za pracę i innych wierzytelności dłużnika.

Polityka RODO

Administratorem danych osobowych jest Aleksandra Bork, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Kancelaria Komornicza w Olsztynie al. Wojska Polskiego 60/7, 10-292 Olsztyn (dalej „Kancelaria”).

Dane kontaktowe dla celów cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

E- mail: olsztyn.bork@komornik.pl,
Tel.: +48 89 506 54 44 ,
Adres: al. Wojska Polskiego 60/7
10-292 Olsztyn

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.

Polityka prywatności
Zadzwoń do nas